“Jamil Mohamed” ขาย THL ทั้งยวง 13.0482%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL โดย นาย Jamil Mohamed ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 13.0482% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 13.0482% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

“เสนาดีเวลลอปเม้นท์” เก็บหุ้น JSP เข้าพอร์ต 11.1904%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงาน การได้มาหุ้นของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP โดย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 11.1904% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 35.3476% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 11.1904% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 35.3476% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ปลด SP-NC หุ้น A5 เทรดปกติ 7 มีนาคม ไม่กำหนดราคา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล “แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป” เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน พร้อมประกาศให้ A5 พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และปลดเครื่องหมาย SP และ NC พร้อมให้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ของ A5 ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และจะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5) พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และ “NC” (Non-compliance) และให้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ของ A5 ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และจะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ A5 ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขายอย่างไรก็ดี หากในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5 แล้ว และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ A5 แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ โดยผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทจากสรุปข้อสนเทศของ A5 ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL โดย นาย Jamil Mohamed ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 13.0482% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 13.0482% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ “เสนาดีเวลลอปเม้นท์” เก็บหุ้น JSP เข้าพอร์ต 11.1904% สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงาน การได้มาหุ้นของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP โดย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1…