CPN ทำคำเสนอ ซื้อหุ้น SF ที่เหลือ 3.11% มูลค่า 750 ล้าน

 

“เซ็นทรัลพัฒนา” ส่งบริษัทย่อย “เซ็นทรัลเวิลด์” เดินหน้าทำคำเสนอซื้อหุ้น SF ที่เหลือ 3.11% ในราคา 11.30 บาท รวมเป็นเงิน 750 ล้านบาท ก่อนเพิกถอนหุ้น SF ออกจากตลาดหุ้นไทย

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนการเพิกถอนหุ้นบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ SF ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยให้บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (ผู้ทําคําเสนอซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันคิดเป็น 100% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด เป็นผู้เข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ SF เพื่อการเพิกถอนหุ้น SF ออกจากตลาดซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้หุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นไปตามแผนการดําเนินงานภาย

หลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งก่อน ซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์ได้ระบุไว้ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอํานาจเข้าเจรจาตกลงพิจารณากําหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ

บริษัทโดยฝ่ายจัดการจึงได้พิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยประสงค์ที่จะให้เซ็นทรัลเวิลด์เข้าทําคําเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ SF จํานวน 66,372,002 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.11% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SF

(ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ถือโดยเซ็นทรัลเวิลด์และบุคคลตามมาตรา 258 ของเซ็นทรัลเวิลด์ ได้แก่ บริษัทฯ และบริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วน 100% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด)

เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SFในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 11.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750,003,622.60 บาท และนําส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SF เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SF ให้แก่ SF ต่อไป

อนึ่ง ปัจจุบันเซ็นทรัลเวิลด์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SF โดยเซ็นทรัลเวิลด์และบุคคลตามมาตรา 258 ของเซ็นทรัลเวิลด์ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นจํานวนทั้งสิ้น 2,065,548,929 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 96.89% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SF โดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SF เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SF ในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สําเร็จครบถ้วน

1.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SF มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SF ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกิน 10% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของ SFและ

2.การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SF จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง(ในกรณีที่จําเป็น)

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทําคําเสนอซื้อตลอดจนเป็นผู้จัดเตรียมคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SF เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SF และประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญของ SF

ตามที่กําหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยราคาเสนอซื้อหุ้นที่ผู้ทําคําเสนอซื้อประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้อหุ้นสามัญของ SF ตามที่ระบุข้างต้น(กล่าวคือหุ้นละ 11.30 บาท) เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คํานวณได้ตามวิธีการกําหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากมีเหตุตามที่กําหนดในประกาศ ซึ่งรวมถึง 1.SF มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 2.SF มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ 3.SF มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจํานวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม

  “เซ็นทรัลพัฒนา” ส่งบริษัทย่อย “เซ็นทรัลเวิลด์” เดินหน้าทำคำเสนอซื้อหุ้น SF ที่เหลือ 3.11% ในราคา 11.30 บาท รวมเป็นเงิน 750 ล้านบาท ก่อนเพิกถอนหุ้น SF ออกจากตลาดหุ้นไทย วันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนการเพิกถอนหุ้นบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ SF ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (ผู้ทําคําเสนอซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันคิดเป็น 100% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด เป็นผู้เข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ SF เพื่อการเพิกถอนหุ้น SF ออกจากตลาดซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้หุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นไปตามแผนการดําเนินงานภาย หลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งก่อน ซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์ได้ระบุไว้ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอํานาจเข้าเจรจาตกลงพิจารณากําหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทโดยฝ่ายจัดการจึงได้พิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยประสงค์ที่จะให้เซ็นทรัลเวิลด์เข้าทําคําเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ…